[][src]Function gobject_sys::g_value_set_uchar

pub unsafe extern "C" fn g_value_set_uchar(value: *mut GValue, v_uchar: c_uchar)