[][src]Type Definition libc::c_ulong

type c_ulong = u64;